بازگشت به مطلب

Passports issued to a German Jewish couple, with "J" for "Jude" stamped on the cards. [LCID: 03098]
جزئیات
عکس ها

پاسپورت های صادر شده برای یک زوج آلمانی که در آن حرف "J" [حرف اول کلمه "Jude" به معنای یهودی] مهر شده است.

پاسپورت های صادر شده برای یک زوج آلمانی که در آن حرف "J" [حرف اول کلمه "Jude" به معنای یهودی] مهر شده است. کارلسروئه، آلمان، 29 دسامبر 1938.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.