بازگشت به مطلب

Poster promoting the Nazi monthly publication Neues Volk. [LCID: 29463]
جزئیات
عکس ها

پوستری که نشریه ماهانه نازی ها، "ملت نوین" را تبلیغ می کند.

پوستری که نشریه ماهانه نازی ها، "ملت نوین" را تبلیغ می کند. یهودیان تنها گروه طرد شده از آرمان "جامعه ملی" نبودند. رژیم نازی معلولان ذهنی و جسمی را نیز از بقیه جدا می ساخت. زیر این پوستر که نشریه ماهانه نازی ها را تبلیغ می کند، نوشته شده: "نگهداری از این فرد مبتلا به بیماری ارثی از هنگام تولد تا مرگ، 60000 رایشمارک برای جامعه ملی ما هزینه در بر خواهد داشت. شهروندان، این پول شماست." این نشریه که از سوی دفتر نژادی حزب نازی منتشر می شد، بر این مسئله تأکید می کرد که افرادی که ناسالم تلقی می شوند سربار جامعه هستند.


برچسب‌ها


  • Deutsches Historisches Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.