بازگشت به مطلب

Public humiliation: "I am a defiler of the race." In this photograph, a young man who allegedly had illicit relations with a Jewish ... [LCID: 79267]
جزئیات
عکس ها

تحقیر در انظار عمومی: "من نژاد را آلوده ساخته ام." در این عکس، مرد جوانی که ادعا شده با زنی یهودی روابط

تحقیر در انظار عمومی: "من نژاد را آلوده ساخته ام." در این عکس، مرد جوانی که ادعا شده با زنی یهودی روابط نامشروع داشته را به منظور تحقیر در انظار عمومی در خیابان ها راه می برند. در دو سوی این مرد، مأموران پلیس آلمان قرار گرفته اند و بر سینه او علامتی است با این نوشته: "من نژاد را آلوده ساخته ام." هدف از ترتیب دادن چنین وقایعی این بود که هم افراد به اصطلاح گناهکار تنبیه شوند و هم کسانی که کاملاً با نظریه نژادی نازی ها موافق نبودند، درس عبرت بگیرند. نوردن، آلمان، ژوئیه 1935.


برچسب‌ها


  • Niedersachsisches Archiv -Aurich Staatsarchiv

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.