جزئیات
عکس ها

رافائل لمکین (راست) و سفیر برزیل، آمادو (چپ) پیش از جلسه عمومی "مجمع عمومی" که در آن

رافائل لمکین (راست) و سفیر برزیل، آمادو (چپ) پیش از جلسه عمومی "مجمع عمومی" که در آن "کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی" به تصویب رسید. کاخ شایو. پاریس، 11 دسامبر 1948.


  • United Nations Archives and Records Management Section

اشتراک

Raphael Lemkin (right) with Ambassador Amado of Brazil (left) before a plenary session of the General Assembly at which the Convention ... [LCID: lemkin1]