جزئیات
عکس ها

تابلوی مورد استفاده در زمان تحریم های ضد یهودی: "کمک کنید آلمان را از چنگ سرمایه یهودیان آزاد سازید.

تابلوی مورد استفاده در زمان تحریم های ضد یهودی: "کمک کنید آلمان را از چنگ سرمایه یهودیان آزاد سازید. از فروشگاه های یهودیان خرید نکنید." آلمان، سال 1933.


برچسب‌ها


  • Stadtarchiv Nürnberg

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

بازگشت به مطلب

Sign used during the anti-Jewish boycott: "Help liberate Germany from Jewish capital. [LCID: 66527]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.