بازگشت به مطلب

The Nazis used public displays to spread their ideas of race. [LCID: 45105]
جزئیات
عکس ها

نازی ها عقاید نژادی خود را در مکان های عمومی به نمایش گذاشته و اشاعه می دادند.

نازی ها عقاید نژادی خود را در مکان های عمومی به نمایش گذاشته و اشاعه می دادند. عنوان نموداری که در اینجا دیده می شود "زیست شناسی رشد" است و روی آن نوشته شده: "مراحل رشد اعضای نژاد نوردیک".


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.