جزئیات
عکس ها

دانشجویان و اعضای گروه ضربت طی مراسم کتابسوزان در برلین مشغول تخلیه کتاب هایی هستند که "ضد آلمانی" قلمداد می شدند.

دانشجویان و اعضای گروه ضربت طی مراسم کتابسوزان در برلین مشغول تخلیه کتاب هایی هستند که "ضد آلمانی" قلمداد می شدند. مضمون شعارنوشته چنین است: "راهپیمایی دانشجویان آلمانی علیه ذهنیت ضد آلمانی" برلین، آلمان، 10 مه 1933.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

اشتراک

Students and members of the SA unload books deemed "un-German" during the book burning in Berlin. [LCID: 45032]