جزئیات
عکس ها

سه نسل از یک خانواده یهودی برای یک عکس گروهی ژست گرفته اند.

سه نسل از یک خانواده یهودی برای یک عکس گروهی ژست گرفته اند. ویلنا،39-1938.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Mina Katz Herman
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Three generations of a Jewish family pose for a group photograph. [LCID: 15933]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.