جزئیات
عکس ها

قرص های گاز تزیکلون ب که هنگام آزادسازی اردوگاه مايدانک یافته شد.

قرص های گاز تزیکلون ب که هنگام آزادسازی اردوگاه مايدانک یافته شد. لهستان، پس از ژوئیه 1944.


  • Instytut Pamieci Narodowej

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

بازگشت به مطلب

Zyklon B pellets found at the liberation of the Majdanek camp. [LCID: 8507]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.