Λεπτομέρειες
Χάρτης

Τα Γκέτο στην κατεχόμενη Ανατολική Ευρώπη, 1941-1942


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

Ghettos in occupied eastern Europe, 1941-1942 [LCID: eeu74150]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.