Λεπτομέρειες
Χάρτης

Τα Γκέτο στην κατεχόμενη Ουγγαρία, 1944


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Ghettos in occupied Hungary, 1944 [LCID: hun74020]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.