Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Φωτογραφία διαβατηρίου του Raoul Wallenberg.

Φωτογραφία διαβατηρίου του Raoul Wallenberg. Σουηδία, Ιούνιος 1944.


  • US Holocaust Memorial Museum

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Passport photograph of Raoul Wallenberg. Sweden, June 1944. [LCID: 06917a]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.