گزیده

حاکمیت سیاسی از تصرف افراد خصوصی خارج شده و به مالکیت کل جامعه درآمده تا همه در شرایط مساوی در آن سهیم باشند؛ اما حاکمیت صنعتی همچنان در مالکیت عده‌ای اندک قرار دارد. دیگر نمی‌توان انسانی را به دستور یک شاه زندانی کرد یا از او مالیات گرفت، اما همان انسان را یک کارفرما می تواند گرسنگی دهد و از او بهره‌برداری کند؛ بدن او اکنون از آنِ اوست، اما دسترنج او از آنِ دیگری است. - جمهوری صنعتی، ۱۹۰۷

آثار سوزانده شده‌ی آپتون سینکلر

چک برنجی
٪۱۰۰: داستان یک میهن پرست
بوستون: رمان مستند درباره محاکمه ساکو- وانزتی
جیمی هیگینز: یک داستان
جنگل
نفت
مزایای مذهب: مقاله ای درباره تفسیر اقتصادی
صرافان (مامونارت)

آپتون سینکلر که بود؟

 آپتون سینکلر (۱۹۶۸-۱۸۷۸)، نویسنده‌ی آمریکایی است که به دلیل کتاب معروف خود، جنگل (۱۹۰۶) مشهور شده است. سینکلر در این کتاب،  فساد، پلیدی و قساوتی را به تصویر می‌کشد که خود هنگام کار به عنوان مأمور مخفی در صنایع بسته بندی گوشت در شیکاگو مشاهده کرده بود. او در این کتاب و دیگر آثار "افشاگرانه" خود، مثل چک برنجی  و سلطان ذغال سنگ، بی عدالتی اجتماعی و استثمار اقتصادی را آشکار می‌سازد. سینکلر طرفدار اصلاحات در جامعه آمریکا بود.

او بعدها، دیدگاه‌های سوسیالیستی خود را کنار گذاشت و به پشتیبانی از ریاست جمهوری فرانکلین دی. روزولت پرداخت. اما شهرت او به عنوان نویسنده‌ی سوسیالیست دهه‌ی ۱۹۳۰، موجب شد که نازی‌ها در مراسم کتابسوزان خود، آثار او را نیز به آتش بکشند.