آپتن سینکلر

  • ​نقل قول
  • Share
  • چاپ
برچسب‌ها
  • زبان فارسی

    این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

گزیده
حاکمیت سیاسی از مالکیت افراد خارج شده و به کل جامعه تعلق گرفته تا به تساوی بین همگان تقسیم شود؛ اما حاکمیت صنعتی همچنان در مالکیت عده ای اندک قرار دارد. دیگر نمی توان انسانی را به دستور یک شاه زندانی کرد یا از او مالیات گرفت، اما همان انسان را یک کارفرما می تواند گرسنگی دهد یا به استثمار کشد؛ بدن او اکنون از آنِ اوست، اما کار او از آنِ دیگری است.
- جمهوری صنعتی، 1907


آثار سوزانده شده
براس چک
%100: داستان یک میهن پرست
بوستون: رمان مستند درباره محاکمه ساکو- وانزتی
جیمی هیگینز: یک داستان
جنگل
نفت
مزایای مذهب: مقاله ای درباره تفسیر اقتصادی
هنر مادیات

چکیده
نویسنده آمریکایی، آپتن سینکلر (1968-1878) به دلیل اثر پرطرفدار خود، جنگل (1906) معروف است. سینکلر در این کتاب، از فساد، آلودگی و قساوتی می گوید که هنگام کار به صورت مخفیانه در صنایع بسته بندی گوشت در شیکاگو مشاهده کرده بود. او در این کتاب و دیگر آثار "افشاگرانه" خود، مثل براس چک و سلطان ذغال سنگ، بی عدالتی اجتماعی و استثمار اقتصادی را آشکار می سازد. سینکلر از اصلاحات در جامعه آمریکا حمایت می کرد.

او بعدها دیدگاه های سوسیالیستی خود را کنار گذاشت و به پشتیبانی از ریاست جمهوری فرانکلین دی. روزولت پرداخت. اما شهرت او به عنوان یک نویسنده سوسیالیست دهه 1930 موجب آن شد که نازی ها در مراسم کتابسوزان خود، آثار او را نیز به آتش بکشند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.