قطعه فیلم های تاریخی

هیتلر از اعضای اس‌ای و اس‌اس تشکر می‌کند

در این فیلم خبری آلمانی، هیتلر یرای اعضای اس‌ای SA و اس‌اس SS در اشپورتپلاس(Sportpalast)، میدان مسابقات ورزشی در برلن آلمان نطق می‌کند. هیتلر از آنها به دلیل پشتیبانی و فداکاری‌هایشان در مبارزات نازی برای رسیدن به قدرت تشکر می‌کند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • Bundesarchiv Filmarchiv

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.