هلا رایمر Hela Riemer

هلا رایمر Hela Riemer

تاریخ تولد: ۳ آوریل ۱۹۰۱

دوکلا, لهستان

هلا در دوکلا، روستایی لهستانی در نزدیکی مرز چک بزرگ شد. در ۱۹۲۸ او با الیملخ رایمر ازدواج کرد و در برلن زندگی مشترک را آغاز کرد. دو سال بعد تنها فرزند آنها، ادیت متولد شد. خانواده‌ی رایمر در آپارتمانی زندگی می‌کردند که دفاتر حزب کمونیست آلمان نیز در آنجا مستقر بود.

۱۹۳۳-۳۹: شش سال قبل، در ۱۹۳۳، نازی‌ها به خانواده‌ی ما تهمت ورود غیرقانونی به دفاتر حزب کمونیست را زدند بنابر‌این ما به شهری در لهستان در نزدیکی مرز آلمان فرار کردیم. چند روز قبل، دقیقاً قبل از حمله‌ی آلمان [به لهستان] ما دوباره فرار کردیم. من و الیملخ از هم جدا شدیم و قرار گذاشتیم در لووف همدیگر را ببینیم. اما آلمانی‌ها و شوروی‌های مهاجم، لهستان را تقسیم کرده بودند. ادیت و من در بخش آلمانی گیر افتاده بودیم و همسرم در بخش شوروی بود.

۱۹۴۰-۴۲: ادیت و من خود را به دوکلا که والدینم در آنجا زندگی می‌کردند رساندیم. زندگی تحت اشغال آلمان تا به امروز، ۱۳ اوت ۱۹۴۲ نسبتاً آرام بود. اکنون آلمانی‌ها به تمام یهودی‌ها به جز افرادی در مشاغل خاص دستور داده‌اند که در میدان مرکزی شهر جمع شوند. برادرم که چنین شغلی داشت، برای آنکه من هم معاف شوم به من قول داد که برای من هم چنین شغلی دست و پا کند. من نگران ادیت ۱۲ ساله‌ام، مادرم و خواهرم بودم. به آنها گفتم که به میدان نروند و در زیرشیروانی ساختمان پنهان شوند.

در آن روز تمام یهودی‌های دوکلا، شامل هلا به جنگلی در همان نزدیکی برده شدند و با گلوله کشته شدند. دختر، مادر و خواهر هلا در زیر شیروانی پنهان شدند و توسط آلمانی‌ها پیدا نشدند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.