راخلا روتنبرگ  Rachela Rottenberg

راخلا روتنبرگ Rachela Rottenberg

تاریخ تولد: ۱۱ مهٔ ۱۹۲۰

ساندومیرز, لهستان

راخلا کوچکترین یکی از دو فرزند خانواده‌ای یهودی بود که در رادوم، شهری صنعتی در ۶۰ مایلی جنوب ورشو زندگی می‌کردند. یک چهارم از جمعیت۱۰۰٬۰۰۰ نفری شهر قبل از جنگ، یهودی بودند. پدر راخلا یک صهیونیست بود و در امور شهرداری فعالیت می کرد. مادرش کارهای داوطلبانه انجام می داد.

۱۹۳۳-۳۹: آلمان در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹ به لهستان حمله کرد. در ۵ سپتامبر، با پیشرفت سریع آلمان‌ها، خانواده‌ام برای امنیت موقت به سمت خانه‌ی خویشاوندانمان در ورشو حرکت کردند. ما در راه از هم جدا شدیم. من و مادرم دقیقاً قبل از تسلیم ورشو، وارد آن شهر شدیم. پس از تسلیم ورشو در ۲۸ سپتامبر، من و مادرم به رادوم تحت اشغال آلمان برگشتیم. پدر و برادرم در نهایت به شرق لهستان که تحت اشغال شوروی بود رسیدند.

۱۹۴۰-۴۴: در ۱۹۴۱، آلمان‌ها، یهودیان رادوم را در دو گتو محصور کردند. در ۱۹۴۲ بسیاری از یهودیان به کشتارگاه تربلینکا تبعید شدند اما من و مادرم برای کار اجباری انتخاب شدیم. هنگامی که در ۱۹۴۳ اردوگاه ما تعویض می شد، توانستیم فرار کرده و به ورشو برویم. در آنجا پسرخاله‌ام با هویت غیریهودی زندگی می‌کرد. او برایم کارت شناسایی یک دختر کاتولیک را که شبیه به من بود فرستاد. من و مادرم به عنوان «کاتولیک» زندگی می کردیم. در ۱۹۴۴، در قیام‌های لهستان، من و مادرم از هم جدا شدیم. دیگر او را ندیدم.

پس از جنگ، راخلا به پدر و برادرش که اکثر زمان جنگ را در بخش آسیایی شوروی گذرانده و اکنون برگشته بودند، پیوست. در ۱۹۴۷ راخلا به ایالات متحده مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.