سوزی هیلزنرات  Susi Hilsenrath

سوزی هیلزنرات Susi Hilsenrath

تاریخ تولد: ۲۷ مهٔ ۱۹۲۹

باد کرویزناخ, آلمان

خانواده‌ی هیلزنرات در باد کرویزناخ، شهری در غرب آلمان زندگی می کردند. قدمت جامعه‌ی یهودی ساکن در این شهر به قرن ۱۳ می‌رسید. سوزی بزرگترین فرزند خانواده بود. پدرش یک فروشگاه موفق پارچه فروشی داشت و مادرش از سوزی و دو برادرش نگهداری می کرد.

۱۹۳۳-۳۹: پس از به قدرت رسیدن نازی‌ها، خانواده‌ی هیلزنرات مانند دیگر خانواده‌های یهودی به تدریج تاثیرات شدت گرفتن یهودستیزی را حس کردند. سوزی و دیگر کودکان یهودی مجبور شدند مدرسه دولتی را ترک کنند. حتی راه رفتن در خیابان نیز خطرناک بود زیرا کودکان محل، گاه به طرف او سنگ می‌انداختند. پدر سوزی مجبور شد تجارتش را تعطیل کند و خانه به خانه، با فروش میوه زندگی خانواده را تأمین کند. در ۹-۱۰ نوامبر ۱۹۳۸، کریستال‌ناخت (شب شیشه شکسته)، خرابکاران نازی شیشه‌ها و مبلمان خانه‌ی خانواده‌ی هیلزنرات را شکسته و تخریب کردند. چند ماه بعد، سوزی و برادرش یوزف به صورت قاچاق، به فرانسه گریختند.

۱۹۴۰-۴۵: در مه ۱۹۴۰، آلمان به فرانسه حمله کرد. سوزی و یوزف از خانه‌ی کودکان پاریس به ورسای برده شدند و موقتاً در کاخ زیبای لویی شانزدهم اسکان داده شدند. به زودی سربازان آلمانی رسیدند و کودکان به همراه مراقبان آنها به بخش های اشغال نشده کشور که توسط دولت ویشی کنترل می شد، فرار کردند. سوزی و یوزف با کمک انجمن حمایت از مهاجران یهودی (هایاس)، مجوز مهاجرت به ایالات متحده را دریافت کردند. آنها پس از رد شدن از پیرنیس و رفتن به اسپانیا، با کشتی در سپتامبر ۱۹۴۱ از لیسبون پرتغال به نیویورک رسیدند.

سوزی و یوزف در ایالات متحده به والدینشان و برادر کوچکترشان پیوستند. آنها زندگی خود را در واشنگتن دی سی شروع کردند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.