بازگشت به مطلب

Warsaw ghetto uprising, 1943 [LCID: waz54063]
جزئیات
نقشه ها

شورش محله یهودی نشین ورشو، 1943

ورشو پایتخت لهستان است. این شهر پیش از جنگ جهانی دوم مرکز فعالیت های اجتماعی و فرهنگ یهودیان در لهستان بود. پیش از جنگ، بیش از 350000 یهودی ساکن ورشو بودند که حدود 30 درصد از کل جمعیت شهر را تشکیل می دادند. جامعه یهودیان ورشو دارای بیشترین تعداد یهودی در لهستان و اروپا- و پس از شهر نیویورک- بزرگترین جامعه یهودی در دنیا به شمار می آمد. آلمانی ها ورشو را در 29 سپتامبر 1939 اشغال کردند. در اکتبر 1940، آلمانی ها حکم برپایی یک محله یهودی نشین در ورشو را صادر کردند. به تمام ساکنان یهودی دستور دادند که به منطقه معینی که در نوامبر 1940 از بقیه شهر جدا شده بود، نقل مکان کنند. محله یهودی نشین با دیواری به ارتفاع بیش از 10 پا و سیم خاردار بر فراز آن محصور شده بود و همچنین به منظور جلوگیری از هر گونه رفت و آمد بین آن محله و سایر نقاط شهر ورشو، تحت مراقبت شدید قرار داشت.


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.