تاریخ شفاهی

سال اینگبر کار اجباری و سبعیت در اردوگاه فرعی گوشن در بازداشتگاه مت‌هاوزن را شرح می‌دهد

سال در یک خانواده‌ی یهودی مذهبی بزرگ شد. او آموزش خیاطی دیده بود. در ۱۹۳۹ او و اکثر مردان جوان شهرش به کار اجباری فرستاده شدند. او قبل از تبعید به مجموعه بازداشتگاه مت هاوزن در ۱۹۴۴، در چندین اردوگاه کار اجباری کار کرده بود. در هنگام کار، دستش توسط سرباز اس‌اس شکسته شد. در نهایت او از بیمارستانی در اردوگاه داخائو سر در آورد. او در مه ۱۹۴۵ توسط نیروهای ایالات متحده آزاد شد. پس از جنگ، او به زادگاهش برگشت و به خواهرش پیوست. آنها در اردوگاه تبعیدی‌ها زندگی کردند و در آنجا سال با همسرش میریام آشنا شد و ازدواج کرد. سال، همسرش و دو فرزندش در ۱۹۵۷ در ایالات متحده سکنی گزیدند.

نسخه كامل

  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.