لئون تروتسکی

  • ​نقل قول
  • Share
  • چاپ
برچسب‌ها
  • زبان فارسی

    این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

گزیده
فقط تشکیل یک فدراسیون جمهوری های سوسیالیستی، ابتدا در اروپا و سپس در جهان، می تواند عرصه ای واقعی برای یک جامعه هماهنگ سوسیالیستی فراهم سازد.
- "در دفاع از اکتبر"، سال 1932


آثار سوزانده شده
تمام آثار منتشر شده پیش از ماه مه 1933

چکیده
لئون تروتسکی (1940-1879) که نام اصلی او لیوف داویدویچ برانشتین بود، یکی از همقطاران نزدیک رهبر بلشویک ها، ولادیمیر لنین به شمار می رفت. اگرچه تروتسکی از مخالفان سرسخت یوزف استالین بود و او را تحریف کننده مارکسیسم می دانست، آثار او نیز همچون کتاب های استالین، از شعله های آتشِ کتابسوزان دانشجویان آلمان در سال 1933 سر در آورد.

تروتسکی هوادار یک نهضت پایدار انقلابی کمونیستی در جهان به شمار می رفت. از نظر نازی ها، او تجسم این مفهوم یهودستیزانه بود: یک انقلابیِ یهودی- بلشویک. تروتسکی پس از آنکه استالین او را از اتحاد جماهیر شوروی بیرون راند، از محل تبعید خود در مکزیک، هیتلر و استالین را مورد حمله و انتقاد قرار می داد. در سال 1940، مأموران پلیس مخفی شوروی به دستور استالین، تروتسکی را ترور کردند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.