جزئیات
اشیاء باقیمانده

كت آبراهام لونت در زندان

آبراهام لونت از محله يهودی نشين ورشو به اردوگاه مايدانك و سپس به چند اردوگاه كار اجباری ديگر در آلمان فرستاده شد. این کت بخشی از اونيفورمی بود که هنگام ورودش به اردوگاه كار اجباری بوخنوالت در سال 1944 به او داده شده بود.


  • US Holocaust Memorial Museum Collection

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Abraham Lewent's prisoner jacket [LCID: 1998v8fv]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.