جزئیات
اشیاء باقیمانده

كت آبراهام لونت در زندان

آبراهام لونت از محله يهودی نشين ورشو به اردوگاه مايدانك و سپس به چند اردوگاه كار اجباری ديگر در آلمان فرستاده شد. این کت بخشی از اونيفورمی بود که هنگام ورودش به اردوگاه كار اجباری بوخنوالت در سال 1944 به او داده شده بود.


  • US Holocaust Memorial Museum Collection

اشتراک

Abraham Lewent's prisoner jacket [LCID: 1998v8fv]