جزئیات
اشیاء باقیمانده

قطعه ريخته گری شده درِ ورودی اتاق گاز مايدانك

اين قطعه ريخته گری شده از درِ اتاق گاز مركز کشتار مايدانك، نزديك لوبلين لهستان از طرف موزه يادبود هولوكاست در ايالات متحده سفارش داده شد. از مايدانك به عنوان اردوگاه كار اجباری، اردوگاه بيگاری و مركز كشتار استفاده می شد. هر يك از اتاقهای گاز موجود در مايدانك مجهز به درهای فلزی بی منفذ بودند و قبل از ورود گاز به داخل اتاق كاملاً چفت می شدند. نگهبانان اس اس می توانستند از روزنه های قسمت بالا و مرکز در، مراحل كشته شدن قربانيان را مشاهده کنند.


  • Landesbildstelle Berlin

اشتراک

Casting of Majdanek gas chamber door [LCID: 199824np]