جزئیات
اشیاء باقیمانده

قطعه ريخته گری شده درِ ورودی اتاق گاز مايدانك

اين قطعه ريخته گری شده از درِ اتاق گاز مركز کشتار مايدانك، نزديك لوبلين لهستان از طرف موزه يادبود هولوكاست در ايالات متحده سفارش داده شد. از مايدانك به عنوان اردوگاه كار اجباری، اردوگاه بيگاری و مركز كشتار استفاده می شد. هر يك از اتاقهای گاز موجود در مايدانك مجهز به درهای فلزی بی منفذ بودند و قبل از ورود گاز به داخل اتاق كاملاً چفت می شدند. نگهبانان اس اس می توانستند از روزنه های قسمت بالا و مرکز در، مراحل كشته شدن قربانيان را مشاهده کنند.


  • Landesbildstelle Berlin

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Casting of Majdanek gas chamber door [LCID: 199824np]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.