جزئیات
اشیاء باقیمانده

جلد دفتر برنامه های دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ

نسخه کپی از جلد دفتر برنامه های دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ که در آنجا توزیع شده بود.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Karen Sonheim Braden

اشتراک

Cover, International Military Tribunal program [LCID: 20053rvo]