جزئیات
اشیاء باقیمانده

جلد دفتر برنامه های دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ

نسخه کپی از جلد دفتر برنامه های دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ که در آنجا توزیع شده بود.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Karen Sonheim Braden

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Cover, International Military Tribunal program [LCID: 20053rvo]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.