جزئیات
اشیاء باقیمانده

پوستر انتخاباتی

بر روی پوستر انتخاباتی نوشته شده« مردم لیست شماره یک  را انتخاب می‌کنند: سوسیالیسم ملی» ۱۹۳۳-۱۹۳۲


  • Library of Congress

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Election poster

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.