جزئیات
اشیاء باقیمانده

پوستر تبلیغات انتخاباتی نازی

روی پوستر انتخاباتی نوشته شده «ما کارگران بیدار شده‌ایم: ما به سوسیال ملی، لیست ۲ رأی می‌دهیم،» ۱۹۳۲


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Nazi propaganda election poster

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.