جزئیات
اشیاء باقیمانده

صفحه ای از برنامه دادگاه نظامی بین المللی

پلان سالن دادگاه. این پلان در نسخه کپی دفتر برنامه های توزیع شده در دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ دیده می شود. 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Karen Sonheim Braden

اشتراک

Page of International Military Tribunal program [LCID: 200546s4]