جزئیات
اشیاء باقیمانده

صفحه ای از برنامه دادگاه نظامی بین المللی

پلان سالن دادگاه. این پلان در نسخه کپی دفتر برنامه های توزیع شده در دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ دیده می شود. 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Karen Sonheim Braden

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Page of International Military Tribunal program [LCID: 200546s4]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.