جزئیات
اشیاء باقیمانده

علامت منع حضور يهوديان در اماكن عمومی

علائم منع حضور يهوديان، مانند همین علامت در اماكن عمومی (مثل پارك، سالن تأتر، سينما، و رستوران) در سراسر آلمان نازی نصب شده بودند. در اين علامت به زبان آلمانی نوشته شده: "ورود يهوديان به اين مكان ممنوع است."


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Sign excluding Jews from public places [LCID: 1998gunv]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.