جزئیات
اشیاء باقیمانده

علامت منع حضور يهوديان در اماكن عمومی

علائم منع حضور يهوديان، مانند همین علامت در اماكن عمومی (مثل پارك، سالن تأتر، سينما، و رستوران) در سراسر آلمان نازی نصب شده بودند. در اين علامت به زبان آلمانی نوشته شده: "ورود يهوديان به اين مكان ممنوع است."


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

اشتراک

Sign excluding Jews from public places [LCID: 1998gunv]