جزئیات
اشیاء باقیمانده

آلبوم عکس های کشتی "سنت لوئیس"

آلبوم عکس های کشتی "سنت لوئیس" که توسط یکی از مسافران این کشتی گرفته شده است. روی جلد آلبوم، تصویر این کشتی دیده می شود. این اقیانوس پیمای آلمانی در سال 1939 پناهندگان یهودی را که به دنبال پناهگاهی موقت در کوبا بودند حمل می کرد. کشتی سنت لوئیس پس از امتناع کوبا از پذیرش پناهندگان در آن کشور، ناگزیر به اروپا بازگشت.


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

"St. Louis" photo album [LCID: 1998d3n8]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.