جزئیات
اشیاء باقیمانده

آلبوم عکس های کشتی "سنت لوئیس"

آلبوم عکس های کشتی "سنت لوئیس" که توسط یکی از مسافران این کشتی گرفته شده است. روی جلد آلبوم، تصویر این کشتی دیده می شود. این اقیانوس پیمای آلمانی در سال 1939 پناهندگان یهودی را که به دنبال پناهگاهی موقت در کوبا بودند حمل می کرد. کشتی سنت لوئیس پس از امتناع کوبا از پذیرش پناهندگان در آن کشور، ناگزیر به اروپا بازگشت.


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

اشتراک

"St. Louis" photo album [LCID: 1998d3n8]