جزئیات
اشیاء باقیمانده

بازوبند سفيد با ستاره آبی داوود

بازوبند سفيد با ستاره داوود برودری دوزی شده با نخ آبی متعلق به دينا اوفمن است كه آنرا از سال 1939 تا 1941 در محله یهودی نشین استوپنیتسا به بازو داشت.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

White armband with blue Star of David [LCID: 20004bfp]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.