جزئیات
مدارک

تصویر یهودستیزانه

این تبلیغ یهودستیزانه، کارگر کشاورزیی را نشان می‌دهد که کلیشه‌ی یک مرد یهودی  را از میان حصار با لگد بیرون می‌اندازد. در متن نوشته شده«صادرات آلمان:  یهودی‌های چاپلوس، از خاک آلمان ما گم شو.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Dottie Bennett
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Antisemitic propaganda illustration

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.