قطعه فیلم های تاریخی

پرونده پزشکی: دادستان کل ایالات متحده به شرح آزمایش های غیرقانونی می پردازد

"پرونده پزشکی" عنوان یکی از 12 محاکمه جنایات جنگی بود که به عنوان بخشی از دادرسی های متعاقب نورنبرگ در یک دادگاه آمریکایی برگزار شد. در این دادگاه، پزشکان و پرستارانی که در قتل معلولان جسمی و ذهنی آلمانی ها شرکت کرده بودند یا روی زندانیان اردوگاه های کار اجباری آزمایش های پزشکی انجام داده بودند، به محاکمه کشیده شدند. در اینجا، دادستان کل- سرتیپ ژنرال تلفورد تیلور- گزارش ژوئیه 1942 مربوط به آزمایش های "ارتفاعات بالا" [ تقلیل فشار هوا به منظور ایجاد شرایط طاقت فرسا] را که نازی ها انجام داده بودند، به عنوان مدرک می خواند و همچنین اهداف اصلی دادرسی را برای دادگاه ترسیم می کند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.