قطعه فیلم های تاریخی

فاشیست‌های نروژی

این فیلم خبری آلمانی، ویدکون کیسلینگ (Vidkun Quisling)، رهبر فاشیست حزب مجلس ملی (Nasjonal Samling) نروژ را در حال سان دیدن از ارتش خود نشان می‌دهد. کیسلینگ در زمان جنگ، رهبر رژیم دست نشانده و طرفدار نازی در نروژ بود.

نسخه كامل

اعضای مجلس ملی رأی اعتماد خود را برای رهبرشان ویدکون کیسلینگ ابراز می کنند.]]موسیقی [ نمایشی در دانشگاه اسلو.


  • National Archives - Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.