قطعه فیلم های تاریخی

فاشیست‌های نروژی

این فیلم خبری آلمانی، ویدکون کیسلینگ (Vidkun Quisling)، رهبر فاشیست حزب مجلس ملی (Nasjonal Samling) نروژ را در حال سان دیدن از ارتش خود نشان می‌دهد. کیسلینگ در زمان جنگ، رهبر رژیم دست نشانده و طرفدار نازی در نروژ بود.

نسخه كامل

اعضای مجلس ملی رأی اعتماد خود را برای رهبرشان ویدکون کیسلینگ ابراز می کنند.]]موسیقی [ نمایشی در دانشگاه اسلو.


  • National Archives - Film

اشتراک