قطعه فیلم های تاریخی

"نقشه نازی ها": هفتمين کنگره حزب، سال 1935

فيلم "نقشه نازی ها" در 11 دسامبر 1945 به عنوان یکی از مدارک در دادگاه نظامی بين المللی نورنبرگ نمايش داده شد. این فیلم توسط باد شولبرگ و ديگر پرسنل ارتش ايالات متحده- تحت نظارت فرمانده نيروی دريايی، جيمز دانووان- مخصوص محاکمه تنظیم شده بود. تنظیم کنندگان فیلم فقط از منابع آلمانی از جمله فيلم های خبری رسمی استفاده کرده بودند. در اين قطعه با عنوان "هفتمين کنگره حزب 10 تا 16 سپتامبر 1935"، هرمان گورينگ قوانين محدود کننده نژادی را اعلان می کند.


  • National Archives - Film

اشتراک