ینو گابور براون  Jeno Gabor Braun

ینو گابور براون Jeno Gabor Braun

تاریخ تولد: 1903

ریمافسکا-سک, چکسلواکی

ینو فرزند یک خاخام بود و در شهر سیگت در ترانسیلوانیا بزرگ شد. این منطقه چند نژادی بود و ینو در خانواده‌ای بزرگ شد که زبان‌های ایدیش، مجارستانی، رومانیایی، آلمانی و عبری را بلد بودند. در حین جنگ جهانی اول، زمانی که جبهه نزدیک سیگت بود، خانواده ینو به مجارستان فرار کردند. در آنجا ینو با استر مندل آشنا شد و پس از جنگ با او ازدواج کرد. آنها در شهر کریستورو-سکیویس در رومانی اقامت گزیدند.

۱۹۳۳-۳۹: من به عنوان جواهرساز، یکی از دو ساعت ساز کریستورو-سکیویس هستم. نفر دوم یک فرد آلمانی است که از من به عنوان رقیبش متنفر است. من توانسته‌ام از پس رقابت بر‌آیم و کارم خوب است. این شهر تا سال ۱۹۱۸ بخشی از مجارستان بود و مهارت های زبانی من اینجا مفید است. من فروشگاه خودم را دارم و مشتریانم از همه نژادی هستند. من و همسرم شش فرزند داریم که یکی از آنها، ساندور کوچولو، شبیه من است. او هم ویولن دوست دارد.

۱۹۴۰-۴۴: از زمانی که مجارها به کریستو-سکیویس آمدند و آن را ضمیمه مجارستان کرده‌اند چهار سال می گذرد. فرزندانم به دلیل یهودی بودن از مدرسه عمومی اخراج شده‌اند. من مجبور شدم فروشگاه را به اجبار در روز شنبه، روز مقدس یهودیان، باز نگه دارم و پس آن مجبور شدم اداره آنجا را به یک کارمند غیریهودی واگذار کنم. در بهار ۱۹۴۴، من مجبور شدم فروشگاه را تعطیل کنم و خانواده به گتو منتقل شد. دو پسر بزرگ من برای خدمت نظام وظیفه به ارتش مجارستان فراخوانده شدند. و اکنون باقیمانده خانواده من در حال تبعید است.

ینو به آشویتس تبعید و سپس به اردوگاه کوشن‌دورف منتقل شد و در آنجا به علت اینکه نتوانست به موقع در ساعت ۵ صبح از خواب بیدار شود [برای حضورغیاب]، در روز تولد ۴۲ سالگیش به شدت کتک خورد و فوت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.