کوستا (کویو) ناپرتا Kosta (Kojo) Naprta

کوستا (کویو) ناپرتا Kosta (Kojo) Naprta

تاریخ تولد: 1892

پودوم, یوگسلاوی

کوستا در میان پنچ فرزند خانواده‌ای ارتدکس صرب در یک روستای فقیر، بزرگترین آنها بود. پودوم در دامنه‌ی کوه اوم، در بخش کروات یوگسلاوی قرار داشت. پس از پایان مدرسه‌ی متوسطه، کوستا به ایالات متحده مهاجرت کرد. اما با شروع جنگ جهانی اول در ۱۹۱۴، او به پودوم بازگشت. در ۱۹۲۰ او با آنکا، یک زن صرب از روستای خود ازدواج کرد و دارای پنج فرزند شد.

۱۹۳۳-۳۹: کوستا برای دوستان و همسایه‌هایی که خواندن بلد نبودند، روزنامه می‌خواند. وی با پرورش گیاهان خوراکی در مزرعه‌ی سنگی‌اش و با انجام کارهای متفرقه امرار معاش می‌کرد. تمام فرزندانش به مدرسه رفتند. صرب‌های پودوم هر یکشنبه به کلیسای ارتدکس می‌رفتند. آنها با همسایگان کروات کاتولیکشان در روستای بزرگتر اوتوکاچ که در دو مایلی آنجا واقع شده بود روابط خوبی داشتند.

۱۹۴۰-۴۴: در ۶ آوریل ۱۹۴۱، آلمان به یوگسلاوی حمله کرد. چهار روز بعد، فاشیست‌های کروات با کمک آلمان به قدرت رسیدند. کروات‌ها، صرب‌ها را قتل عام کردند. بسیاری از صرب‌ها از روستاهایشان فرار کردند، برخی به گروه‌های مقاوت صرب یا کمونیست‌ پیوستند. کوستا با خانواده‌اش در پودوم ماند. یک بعدازظهر در مارس ۱۹۴۴، جسد یک افسر آلمانی در حومه‌ی پودوم پیدا شد. روز بعد، فاشیست‌های کرواسی و سربازان آلمانی، روستا را سوزاندند و تمام مردان صربی را که در روستا یافتند کشتند.

همان روز، هنگامی که ناپرتاس در برفها ایستاده بود و به خانه‌شان که در حال سوختن بودن نگاه می‌کرد، یک افسر آلمانی شش تیر به کوستا شلیک کرد و او را جلوی چشمان خانواده‌اش کشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.