مایر لیست Mayer List

مایر لیست Mayer List

تاریخ تولد: ۱۰ اکتبر ۱۹۰۷

Unknown

مایر در یک خانواده‌ی یهودی و در دهکده‌ای واقع در نزدیکی ورشو متولد شد. خانواده‌ی وی در جنبش کارگران فعال بود. زمانی که مایر کودکی بیش نبود، آنها تصمیم به مهاجرت گرفتند. پدرش امیدوار بود که در آرژانتین کار پیدا خواهد کرد. مایر در جوانی به علت کمونیست بودن دستگیر شد. در زندان، برنامه‌ی اعتصاب غذا را سازماندهی کرد. پلیس او را آزاد کرد تا مانع جذب زندانی‌های دیگر به کمونیسم شود.

۱۹۳۳-۳۹: مایر به یکی از تشکیلات بین المللی پیوست و در سال ۱۹۳۶ برای جنگ داخلی با فرانکو و فاشیسم، به اسپانیا رفت. با کمک هیتلر و موسولینی، فاشیست‌ها پیروز شدند. تشکیلات مایر از هم پاشید و او به فرانسه گریخت و در آن جا به مبارزه با فاشیسم ادامه داد.

۱۹۴۰-۴۴: هیتلر در ژوئن سال ۱۹۴۰ به راحتی فرانسه را شکست داد. یهودیان مهاجر، مخصوصا کمونیست‌هایی مثل مایر در معرض خطر دو برابر بودند. فرانسوی‌ها به خارجی‌ها مشکوک بودند و نازی‌ها از یهودی‌ها متنفر بودند. در سال ۱۹۴۱، مایر با تعدادی از یهودیان مهاجر دیگر، به گروه مقاومت مسلح فرانسه، فرانک-تیرئوس پارتیزن، پیوست. او به مدت دو سال با نازی‌ها جنگید، ولی فرار از پلیس، بازی خیلی سخت و خطرناکی بود. مایر مدتی از دست پلیس فرار کرد، ولی در ۲۰ سپتامبر ۱۹۴۳ دستگیر شد.

مایر در ۱ اکتبر سال ۱۹۴۳ و در زندان فرزنز (Fresnes) در نزدیکی پاریس به مرگ محکوم شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.