جزئیات
نقشه ها

اردوگاه‌های اصلی نازی در اروپا، فلوسنبرگ مشخص شده است.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Major Nazi camps in Europe, Flossenbürg indicated [LCID: flo72080]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.