بازگشت به مطلب

Rescue of Danish Jews, fall 1943 [LCID: sca78040]
جزئیات
نقشه ها

عملیات نجات يهوديان دانماركی، پاييز 1943

آلمان در سال 1940 دانمارك را اشغال كرد. هنگامی که آلمانی ها در اوت 1943 تصمیم به تبعید یهودیان از دانمارک گرفتند، دانماركی ها به طور خودانگیخته عملیات نجات يهوديان را سازماندهی کردند و به آنان کمک کردند تا به ساحل برسند؛ سپس ماهيگيران آنان را از آب عبور داده و به كشور بی طرف سوئد رساندند. با شرکت جنبش مقاومت، پليس و دولت دانمارك عملیات نجات گسترش یافت. دانمارکی ها در كمتر از سه هفته بيش از 7000 يهودی و حدود 700 نفر از بستگان غيريهودی آنها را از آب عبور داده و به سوئد رساندند. آن کشور نيز پناهندگان دانماركی را پذيرفت. آلمانی ها حدود 500 يهودی را در دانمارک دستگير كرده و به محله یهودی نشین ترزين اشتاد در بوهمیا تبعيد كردند. دانماركی ها سراغ جا و مکان یهودیان را گرفتند. شايد همین اعتراض های مردم دانمارك بود که مانع از تبعید يهوديان به مراكز كشتار لهستان اشغالی شد.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.