جزئیات
نقشه ها

رومانی ۱۹۳۳، ترانسیلوانیای شمالی مشخص شده است.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Romania 1933, Northern Transylvania indicated [LCID: rom69100]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.