جزئیات
عکس ها

یک زوج در کلوب شبانه «الدورادو» می رقصیدند؛ کلوبی که محل رفت و آمد اعضای اجتماع همجنسگرایان برلین بود. در بهار 1933، کلوب شبانه همراه با دیگر تشکیلات مشابه خود توسط دولت نازی تعطیل شد. برلين، آلمان، 1929.

یک زوج در کلوب شبانه «الدورادو»که محل رفت و آمد همجنسگرایان برلن بود، می‌رقصند. در بهار ۱۹۳۳، کلوب شبانه همراه با دیگر تشکیلات مشابه خود توسط دولت نازی تعطیل شد. برلن، آلمان، ۱۹۲۹.


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

A couple dances at the "Eldorado," a nightclub frequented by members of Berlin's homosexual community. [LCID: 01673]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.