جزئیات
عکس ها

بازماندگان اردوگاه ماوتهاوزن برای سربازان آمریکایی که از دروازه اصلی اردوگاه می گذرند ابراز احساسات می کنند.

بازماندگان اردوگاه ماوتهاوزن برای سربازان آمریکایی که از دروازه اصلی اردوگاه می گذرند ابراز احساسات می کنند. این عكس چند روز پس از آزادسازی این اردوگاه گرفته شده است. ماوتهاوزن، اتریش، 9 مه 1945.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

بازگشت به مطلب

Survivors of Mauthausen cheer American soldiers as they pass through the main gate of the camp. [LCID: 68210]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.