جزئیات
عکس ها

كافه یهودیان که با دیوار نوشته های یهودستیزانه پوشیده شده بود.

کافه یهودیان که با دیوار نوشته های یهودستیزانه پوشیده شده بود. وین، اتریش، نوامبر 1938.


برچسب‌ها


  • Dokumentationsarchiv des Oesterreichischen Widerstandes

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

A Jewish cafe painted with antisemitic graffiti. Vienna, Austria, November 1938. [LCID: 65639a]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.