جزئیات
عکس ها

"آریایی سازی" کسب و کار متعلق به یهودیان: مغازه ای که قبلاً متعلق به یک یهودی ( گومی ویل) بود مصادره شده و به مالکیت غیریهودیان

"آریایی سازی" کسب و کار یهودیان: مغازه ای که قبلاً متعلق به یک یهودی ( گومی ویل) بود مصادره شده و به مالکیت غیریهودیان ( اشتام و باسرمان) درآمده است. فرانکفورت، آلمان، 1938.


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

"Aryanization" of Jewish-owned businesses: a formerly Jewish-owned store (Gummi Weil) expropriated and transferred to non-Jewish ... [LCID: 89725]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.