جزئیات
عکس ها

یکی از چندین توده خاکستر و استخوان که سربازان آمریکایی

یکی از چندین توده خاکستر و استخوان که سربازان آمریکایی در اردوگاه کار اجباری بوخنوالت پیدا کردند. آلمان، 14 آوریل 1945.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

One of many piles of ashes and bones found by US soldiers at the Buchenwald concentration camp. [LCID: 80252]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.