جزئیات
عکس ها

نمایی از بازداشتگاه ها پس از آزادسازی کاوفرینگ، شبکه ای از اردوگاه های فرعی متعلق به اردوگاه کار اجباری داخائو.

نمایی از بازداشتگاه ها پس از آزادسازی کاوفرینگ، شبکه ای از اردوگاه های فرعی متعلق به اردوگاه کار اجباری داخائو. لانتسبرگ- کاوفرینگ، آلمان، 29 آوریل 1945.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

View of barracks after the liberation of Kaufering, a network of subsidiary camps of the Dachau concentration camp. [LCID: 82763]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.