جزئیات
عکس ها

سربازان آمریکایی و زندانیان آزاده شده، کنار در ورودی اصلی اردوگاه کار اجباری بوخنوالت.

سربازان آمریکایی و زندانیان آزاده شده، کنار در ورودی اصلی اردوگاه کار اجباری بوخنوالت. آلمان، ماه مه 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

American soldiers and liberated prisoners at the main entrance of the Buchenwald concentration camp. [LCID: 0237]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.