جزئیات
عکس ها

غیرنظامیان آلمانی اهل وُلاری در مراسم خاکسپاری زنان یهودی که از یک گور جمعی در شهر بیرون آورده شده اند.

غیرنظامیان آلمانی اهل وُلاری در مراسم خاکسپاری زنان یهودی که از یک گور جمعی در شهر بیرون آورده شده اند. این قربانیان در پایان پیاده روی مرگ از یکی از اردوگاه های فرعی فلوسنبرگ - به نام هلمبرشتس- جان سپرده بودند. وُلاری، چکوسلواکی، 11 مه 1945.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

German civilians from Volary attend burial services for the Jewish women exhumed from a mass grave in the town. [LCID: 24688]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.