جزئیات
عکس ها

یکی از بازماندگان اردوگاه، بلافاصله پس از آزادسازی تحت مراقبت های پزشکی قرار می گیرد.

یکی از بازماندگان اردوگاه، بلافاصله پس از آزادسازی تحت مراقبت های پزشکی قرار می گیرد. برگن- بلزن، آلمان، پس از 15 آوریل 1945.


  • Imperial War Museum - Photograph Archive

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Soon after liberation, a camp survivor receives medical care. [LCID: 46362]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.