جزئیات
عکس ها

"یهود بین الملل" که عمدتاً بر اساس "پروتکل" نوشته شده است. بیش از 500 هزار نسخه از آن به فروش رفت و حداقل به 16 زبان

"یهود بین الملل" که عمدتاً بر اساس "پروتکل" نوشته شده است. بیش از 500 هزار نسخه از آن به فروش رفت و حداقل به 16 زبان ترجمه شد. چاپ دیربورن، میشیگان، 1920.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

The International Jew, based largely on the Protocols, sold more than 500,000 copies and was translated into at least 16 languages. [LCID: p0004]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.